.
.

Studie- og ordensregler

Generelt

Studie- og ordensreglerne bygger på Undervisningsministeriets regler (Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser – bek. nr. 1338 af 9.12.2019 og https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/love-og-regler/vejledning-lovgrundlag) og på værdierne i skolens målsætning.

Syddjurs Gymnasium er en stor arbejdsplads for elever, lærere og teknisk-administrativt personale. For at fremme at skolen er et trygt sted for alle, er det skolens politik at sikre, at respekt og tolerance præger elevernes indbyrdes forhold såvel som forholdet til lærere og andre ansatte. Dette gælder såvel i de skemalagte undervisningsblokke som i aktiviteter på eller uden for skolen, f.eks. ekskursioner og studierejser.

Skolens værdier er beskrevet i skolens målsætning.

Det forudsættes, at man som elev:

 • tager ansvar for sin egen adfærd og tager hensyn til sine medmennesker i undervisningsmæssige og sociale sammenhænge.
 • benytter alment acceptabel sprogbrug såvel skriftligt som mundtligt.
 • er indstillet på at bidrage til et fagligt og socialt miljø, som er kendetegnet ved åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
 • viser ansvarlighed overfor skolens inventar og behandler dette samt de udleverede undervisningsmidler ordentligt. Dette gælder også skolens tekniske udstyr, herunder IT-udstyr og -systemer.
 • respekterer, at rygning ikke er tilladt på skolens område.
 • sørger for, at klasselokalerne er ryddelige, herunder at alt affald er anbragt i papirkurvene, og at stolene bliver sat op, når lokalet forlades af hensyn til rengøringspersonalet.
 • afleverer undervisningsmaterialer udlånt af skolen umiddelbart efter undervisningens afslutning/eksamen.
 • generelt følger skolens anvisninger.

Computere, telefoner, tablets og andet elektronisk udstyr må kun anvendes til undervisningsrelaterede formål efter lærerens anvisning.

Besiddelse eller indtagelse af enhver art af euforiserende stoffer er forbudt, og det er ikke tilladt at være påvirket af euforiserende stoffer, når man befinder sig på skolens område. Skolen kan forlange en urinprøve ved mistanke om stofmisbrug, og denne prøve må ikke vise spor af euforiserende stoffer.

Eleverne må ikke medtage, indtage eller videregive/videresælge alkohol på skolen – ligesom det er forbudt at møde på skolen i påvirket tilstand. Øl, vin og sodavand med lav alkoholprocent er tilladt ved særlige lejligheder efter rektors tilladelse.

Skolen har røgfri skole- og arbejdstid, hvilket betyder, at der ikke må ryges i arbejdstiden og i skoletiden fra 8.00 til 15.30. Forbuddet omfatter enhver form for tobak, herunder snus og e-cigaretter.

Ved overtrædelse af disse regler kan rektor efter situationens alvor iværksætte:

 1. pædagogisk tilrettevisning
 2. skriftlig advarsel
 3. udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
 4. bortvisning fra skolen i op til en uge (registreres som fravær)
 5. bortvisning (udskrivning)

Normalt vil pkt. 3-5 kun finde anvendelse efter en forudgående skriftlig advarsel. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel.

Ovennævnte sanktioner kan endvidere iværksættes, hvis elevens adfærd i sammenhænge, der ikke vedrører skolen, skønnes at skade skolens omdømme eller at udgøre en sikkerhedsrisiko for elever eller ansatte på skolen.

Fremmøderegler for gymnasiet

Fremmødereglerne har som formål at støtte en positiv og studiefremmende aktivitet – samt at bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø. Der er mødepligt til al undervisning samt til andre aktiviteter, skolen afholder i skoletiden, ligesom eleverne er forpligtet til at aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt. Kravet om studieaktivitet skal opfyldes i hvert enkelt fag/disciplin. Lærerne, studievejledningen og ledelsen arbejder målrettet for, at eleverne skal trives på skolen – både i faglige og sociale sammenhænge.

Der registreres fremmøde for hver lektion ved lektionens begyndelse. Hvis man kommer for sent til undervisningen eller forlader undervisningen før tid, registreres man med 50%-fremmøde for den pågældende undervisningsblok. Skriftlige opgaver registreres som afleveret eller ikke-afleveret.

Eleverne har mulighed for og pligt til mindst en gang om ugen at kontrollere, at indtastningerne er i overensstemmelse med deres egne optegnelser over fremmøde. Ved fravær har eleven altid pligt til at informere skolen ved at angive fraværsårsag i skolens elektroniske studieadministrative system.

I fremmødeopgørelsen medtælles alt fravær bortset fra deltagelse i elevrådsarbejde, deltagelse i faste råd og udvalg samt deltagelse i andre skoleplanlagte aktiviteter, der sidestilles med undervisning.

Eleven registreres også som fraværende, hvis fraværet skyldes:

 1. Elevens opfyldelse af forpligtelser efter lovgivningen, herunder deltagelse i Forsvarets Dag (”session”) eller varetagelse af et borgerligt ombud (f.eks. som nævning, vidne i en retssag eller valgtilforordnet)
 2. Deltagelse i elevdemokratiske møder og lignende, der ikke er sidestillet med undervisning.

 

Ad 1): Skolen kan ikke iværksætte sanktioner, hvis elevens fravær udelukkende er begrundet i årsagerne nævnt i 1) ovenfor.

Ad 2): Skolen kan iværksætte sanktioner, hvis elevens fravær er begrundet i årsagerne nævnt i 2) ovenfor, såfremt et sådant fravær overstiger, hvad der efter institutionens vurdering kan anses for rimeligt.

Hvor der gør sig helt særlige forhold gældende (hospitalsindlæggelse, længerevarende veldokumenteret sygdom og lign.), kan rektor tage hensyn til disse forhold inden evt. sanktioner iværksættes. Ved længerevarende sygdom og ved hyppigt, korterevarende fravær begrundet i sygdom kan skolen stille krav om dokumentation i form af en lægeerklæring. Ved fravær fra eksaminer/prøver skal eleven altid aflevere en lægeerklæring. Det samme gælder ved manglende rettidig aflevering af større opgaver. Eleven afholder selv udgiften til lægeerklæringer.

Registrering af elevernes fremmøde/opgaveaflevering gælder for et skoleår ad gangen. I tilfælde, hvor en elev i et skoleår i alvorligt omfang har tilsidesat pligten til aktiv deltagelse i undervisningen og fortsætter hermed i det følgende skoleår, kan rektor dog iværksætte foranstaltninger på baggrund af en samlet vurdering af elevens situation.

Sanktioner

Skolen griber hurtigt ind over for en for ringe studieaktivitet med følgende advarsler og sanktioner:

1. Fraværssamtale
I tilfælde af fremmødeproblemer eller problemer med rettidig aflevering af skriftlige opgaver sender kontoret en indkaldelse til en fraværssamtale via E-mail til eleven og dennes studievejleder. Efterfølgende indkalder studievejlederen eleven til en samtale, med det formål at afdække, hvordan eleven kan få bragt forsømmelserne ned. Hvis dette ikke sker efterfølgende, får eleven en skriftlig advarsel. I særligt graverende tilfælde kan eleven få en skriftlig advarsel uden forudgående fraværssamtale.

2. Skriftlig advarsel
Advarslen er skolens påmindelse om at forbedre fremmødet/opgaveafleveringerne. Advarslen sendes til eleven i e-boks – evt. i forbindelse med en samtale med rektor/uddannelsesleder.  Hvis eleven er under 18 år, vil forældre/værge modtage en kopi i e-boks. Det vil fremgå af advarslen, at eleven ved fortsat forsømmelighed risikerer yderligere sanktioner (jfr. nedenfor).

Den skriftlige advarsel betyder også, at fremmødet nu skal forbedres kraftigt, hvis eleven skal kunne oppebære SU. For at kunne få SU skal man være fuldt studieaktiv, og det er man ikke, når man får en skriftlig advarsel.

Hvis eleven i forlængelse af den skriftlige advarsel bliver frataget SU, er der først mulighed for igen at søge om at få SU, når skolen skønner, at eleven atter er fuldt studieaktiv.

I tilfælde af fortsatte forsømmelser (timer/opgaver) efter en skriftlig advarsel kan følgende sanktioner iværksættes:

 1. Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om
  eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene,. I det/ de pågældende fag gives ikke årskarakter, ligesom evt. givne årskarakterer bortfalder.
 2. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det/de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis rektor giver eleven lov til at deltage i undervisningen på ny.
 3. Bortvisning i særligt graverende tilfælde. Eleven har mulighed for inden for de givne frister og betingelser at tilmelde sig eksamen som selvstuderende, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Snyd med skriftlige opgaver

Som en del af introduktionsforløbet i 1.g bliver eleverne orienteret om problemer og konsekvenser med hensyn til snyderi med skriftlige opgavebesvarelser.

Det opfattes som snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader en anden skrive besvarelsen for sig.

I tilfælde af snyd gælder følgende:

 1. Besvarelsen registreres som ikke afleveret (dvs. at den tæller som forsømmelse)
 2. Administrationen og klassens lærerteam orienteres, og læreren giver herefter eleven en påtale.

Gentager snyderiet sig, rapporteres dette til rektor, som indkalder til en samtale og giver eleven en skriftlig advarsel.

Bliver der konstateret snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver som fx dansk/historie-opgaven, studieretningsopgaven eller årsprøver, erklæres besvarelsen ugyldig. Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave.

Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra eksamen i det pågældende fag, og eleven kan tidligst gå til eksamen i faget det følgende år.

Oprykning

Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. En elevs oprykning til næste klassetrin er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen.

Eleven har krav på oprykning, når eleven har mindst 2,0 i uvægtet gennemsnit af årskarakterer (både i fag, der afsluttes og i fortsætterfag), karakterer for eksaminer (inkl. karaktererne for AP og NV), årsprøver, projektopgaver og lignende. Hvis en elev ikke har opnået mindst 2,0 ved afslutningen af skoleåret, kan eleven nægtes oprykning, hvis det vurderes, at eleven på baggrund af den løbende evaluering ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen.

Klage

Elever – og hvis eleven er under 18 år forældrene – kan klage til Undervisningsministeriet over rektors afgørelse mht. at iværksætte sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne eller mht. oprykning til næste klasse. Klagen skal indgives senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over og stiles til rektor. Rektors kommentar til klagen kan med en 7 dages frist –  inklusive dage uden undervisning – kommenteres af eleven eller forældrene og medsendes klagen.