.
.

Kære forældre;

Hermed kommer fjerde og sidste brev. Jeg håber, I har haft glæde af de fire sendinger. Jeg har fået opfordring til at fortsætte med brevene i næste skoleår, men har besluttet ikke at efterkomme det ønske. Det er især i 1g, at vi gerne vil fastholde kontakten med jer forældre, hvorimod elevernes øgede selvstændighed i 2g bør medføre, at de selv informerer jer om, hvad der sker på skolen.

I dag, torsdag, er årets eksamensplan blevet offentliggjort. Hertil også karakterer i afsluttende fag. I eksamensplanen står der også, hvilke årsprøver, hver elev skal have – skriftligt og mundtligt. Bekendtgørelsen fastslår, at man i 1g kan komme til eksamen i højst et fag, dvs 0 eller 1 eksamen. Vi fylder op med årsprøver, således at alle skal op mindst tre gange. På elevernes skema i Ludus kan man se både fag og tidspunkt for de enkelte begivenheder.
Dagen har i øvrigt været præget af 3g’ernes sidste skoledag med udklædning, ”fodboldkamp” og mængder af vand, så nogle elever kan være blevet endog meget våde.

En af de obligatoriske årsprøver er det mundtlige forsvar for deres dansk-historieopgave, forkortet DHO. De afleverede opgaven i ugen efter påske, og nu skal de udarbejde et talepapir, der kan benyttes til årsprøven, hvor de vil få både respons og en karakter.

Der er mødepligt til alle eksamensbegivenheder, herunder også årsprøver. Skulle jeres barn blive syg, skal skolen have besked herom fra morgenstunden. Der kan blive bedt om en lægeerklæring. Udeblivelse ses der på med største alvor, også selvom det er en årsprøve. Disse fungerer som træning til de egentlige eksamener og er bekendtgørelsesfastsatte. Det er af samme grund heller ikke muligt at tage tidligere afsted på ferie. Der vil være program helt frem til uge 26, hvor vi har dimission for 3g fredag 28/6. Vi inviterer også 1g og 2g til dimissionen – det hedder så translokation, idet jeg ved denne lejlighed rykker dem en klasse op – så skoleåret slutter den fredag.

Karaktererne i de ikke-afsluttende fag offentliggøres fredag 28/6. Jeg vil som altid opfordre jer forældre til at se karaktererne og meget gerne også fraværstal. Skulle noget give anledning til bekymring, vil jeg bede jer kontakte skolen. Gerne studievejlederen ved mindre bekymringer, mens jeg står til rådighed ved større bekymringer. Det er meningen med denne kontakt, at vi skal have hjulpet vores unge mennesker så godt videre, som vi kan. Her skal forældre, skole og elev arbejde sammen. De fleste unge er ivrige efter selvstændigheden, hvilket vi skal respektere, men de fleste er stadig afhængig af netværket omkring dem.

Vi har i de sidste to år deltaget i et forsøg med en karakterfri klasse. Kort fortalt betyder det, at en klasse – i år var det 1x – ikke har mødt ret mange karakterer i løbet af skoleåret men i stedet en udvidet respons. Det vi kalder formativ feedback og evaluering. Vi har generelt gode erfaringer med forsøget og vil helt sikkert tage nogle af de gode ting ved forsøget med i alle klasser, selvom forsøget er slut med dette skoleår. Det betyder ikke, at alle karakterer forsvinder, slet ikke. Det er bekendtgørelsesfastsat, at eleverne skal have mindst en termins- og en årskarakter i alle fag hvert år. Men det kan få betydning for lærernes respons i det daglige arbejde, f.eks. ved skriftlige opgaver. Her vil flere elever fremover opleve at få en grundig feedback med angivelser om hvor fokus skal ligge i de kommende opgaver. Det er selvfølgelig meningen, at eleven skal have en fornemmelse af, hvordan niveauet er. Men altså ikke en karakter, nødvendigvis.

Vi har i år været så heldige at have fire særdeles velfungerende klasser, som lærerne alle er glade for at undervise i. Jeg hører om klasser med godt arbejdsklima og en god åben tone mellem eleverne. Det betyder jo ikke, at der ikke opstår kontrovers, men vi fornemmer, at det er på et leje, hvor de selv kan håndtere det. Klassernes teamlærere har også en rolle i at få både det faglige og det sociale miljø i klassen til at fungere. Vi bruger efterhånden pænt megen energi på dette og er derfor også glade for at eleverne ser ud til at trives.
Vi har så andre udsagn og målinger, der klart viser, at unge i dag føler sig pressede, for ikke at sige stressede. Det kan være svære snakke at tage op med børnene, men jeg vil opfordre til at man gør det. Meget tyder på, at en alt for stor gruppe er presset i deres skolearbejde. Der er ingen enkelte eller enkle forklaringer herpå, men forventninger, systemets indretning, drømme og håb, sociale medier, søvn-, kost- og motionsvaner og meget mere er faktorer. Vi voksne har en stigende rolle i at få proportionerne på plads hos de unge. Med det mener jeg, at skolearbejdet er vigtigt og at man skal gøre sig umage men også at den vigtigste høst kommer af netop indsatsen. Jeg siger ikke, at resultatet er ligegyldigt men for tiden virker det som om, at kun resultatet har værdi for de unge. For at kunne præstere skal man først og fremmest have søvn, ordentlig mad og motion. Det ligger ikke lige for hos de unge at se den sammenhæng men vores opfattelse er, at det er af største betydning. Det lugter jo lidt af forgangne tiders ”ro, regelmæssighed og renlighed”, men i vores bekymringssnakke vender vi ofte tilbage til netop disse forhold.

Undervisningen fortsætter i år helt frem til uge 23, fredag 7/6. Grundlovsdag og fredag efter Kr. Himmelfartsdag har vi dog lukket og der er ingen undervisning. Franskholdet skal på ekskursion Grundlovsdag. Hvis vejret bliver godt, har vi nogle gange oplevet, at fremmødet kan variere i de sidste uger og også her vil jeg gerne bede om forældrenes opbakning. Undervisningen i de uger er lige så vigtig, som i alle andre uger.
I forlængelse heraf, så har vi idræts-friluftsdag mandag 3/6 for alle 1g. Her oplever vi også hvert år, at nogle elever mener sig forhindret i at deltage pga skader el andet, men programmet er sat sådan sammen, at alle sagtens kan være med. Dagen er meget vigtig for klassens sociale trivsel, og alle skal derfor deltage.

Til slut vil jeg ønske alle en god sommer og takke for året, der er gået på så fremragende vis. Vi glæder os allerede til opstarten i august, der sker tirsdag 13/8.

Med venlig hilsen

Sven Gaardbo
Rektor
Rønde Gymnasium